รายงานผล กิจกรรมการเล่านิทาน

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

บักทึกครั้งที่12.

ข้อสอบกลางภาค!
วันพุธที่3มีนาคม 2553

รายวิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จินตยาสุขสำราญ

จงตอบคำถาม
1.ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาท่าจะต้องศึกษาเรื่องใดบ้าง?
- ศึกษาเรื่องพัฒนาการของเด็กและความพร้อมในแต่ละช่วงวัย
- ศึกษาองค์ประกอบองการใชช้ภาษา อันประกอบไปด้วยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กนั้นได้ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องต่อไป
- ศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนที่ทำให้เด็กเกิดความสนใจซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแบบบูรณาการ

2.การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยมีจุดประสงค์เพื่ออะไร?
-เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาทางภาษาในการสื่อสารกับผู้อื่นในชีวิตประจำวัน
-เพื่อเสริมทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เด็กจะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องต่อไปในภายภาคหน้า
-เพื่อให้เด็กเกิดการซึมซับประสบการณ์การเรียนรู้ทางการใช้ภาษาร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน
-เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการคิดและจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
-เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้เกิดการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง


3.หลักการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง?
การจัดประสบการณ์ทางภาษาจะต้องประกอบด้วยทักษะทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่
1. การฟัง
2.การพูด
3.การอ่าน
4.การเขียน
ดังนั้น หลักการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยจะต้องคำนึงถึง ควรตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติของเด็ก และพัฒนาการของเด็ก ซึ่งที่สำคัญคือการบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วย...

4.ท่านมีแนวทางในการในการให้ความรู้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างไร?
ผู้ปกครองมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาทางด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย เพราะเด็กจะมีการเลียนแบบคำพูดหรือกิริยามารยาทของผู้ใหญ่ ผู้ปกครองจึงมีส่วนสำคัญในการดูแลเอาใจใส่ พูดคุยสนทนาในเรื่องต่างๆรอบตัวหรือในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการปลูกฝังทางการใช้ภาษาให้ถูกต้องแก่เด็ก แนวทางที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก ได้แก่
1.พาเด็กไปสถานที่ใหม่ๆเพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้พบปะผู้คนรู้จักการสนทนาพูดคุยกับผู้อื่ในสังคม
2.สอนให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆจากการฟังเพลงภาษาต่างประเทศ การดูรายการเด็กหรือการดูการ์ตูนเป็นการช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก จากสิ่งที่เด็กชอบอีกทางหนึ่ง
3.ให้เด็กได้ฝึกทักษะการพูดและการฟังอย่างอิสระ ไม่ตั้งกฏเกณฑ์ว่าจะต้องพูดแบบนี้... แต่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำในทางที่ถูกต้อง
4.บทเพลงก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เด็กพัฒนาทางภาษา ให้เด็กร้องเพลง หรือฟังเพลงเพื่อให้ได้ฟังคำศัพย์ใหม่ๆ


5.ให้ท่านเลือกกิจกรรมที่ส่งเสริมทางภาษาที่ท่านชอบมากที่สุด พร้อมกับให้เหตุผล[ชื่อ,วัตถุประสงค์,กิจกรรมและการประเมิน]
กิจกรรม : สนทนายามเช้า...

วัตถุประสงค์ : -เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟังและการพูด
-เพื่อฝึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคลอื่น
-เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักติดตามข่าวสารใหม่ๆ

กิจกรรม : สนทนายามเช้า... เป็นการสนทนากันตอนเช้าระหว่างคุณครูกับเด็ก และระหว่างกับเด็กด้วยกัน
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพูดคุย โดยเป็นหัวข้อใกล้ตัวเด็กๆ จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ฝึกการใช้ภาษา และที่สำคัญการสนทนาทำให้เด็กๆ เรียนรู้การใช้ภาษาที่ถูกต้องจากคุณครู และฝึกมารยาทในการเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดีด้วย

การประเมินผล : 1.สังเกตจากการเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี.
2.สังเกตจากการตอบคำถาม
3.สังเกตความสนใจและการมีสมาธิขณะเล่านิทาน

-----------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดี 5 ก.พ. 2553

ภาษา เกิดจากการฟัง พูด อ่าน เขียน
การจัดประสบการณ์ให้เด็กและการจัดให้มีประสบการณ์
และมีกิจกรรเป็นตัวช่วยเสริมพัฒนาตามช่วยวัยของเด็ก
เพื่อให้เด็กได้ใช้ภาษา และในแต่ละครั้ง ต้องมีการประเมินผล
-โดยการสังเกต
-การสนทนา
-ประเมินจากผลงาน
รายงานวันนี้
1.เล่านิทานประกอบภาพ
2.การฟังนิทาน
3. ปฏิบัติตามคำสั่ง
4.เล่านืทานพร้อมภาพประกอบ

การปฏิบัญตามคำสั่ง ต้องมึความสนใจเพื่อให้เด็กมีสมาธิและมีประสาทสัมผัลส์
การเล่านิทาน ต้องหานังสือนิทานให้มีความตื่นเต้น และมีสื่อต่างๆที่น่าสนใจ
ภาพที่สวยน่าดูมีสิ่งแปลกใหม่ และเทคนิคต่างจากเดิม การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเด็ก
จัดให้เห็นเป็นมุนต่างๆ เช่น มุนบล็อก มุนหนังสือ ร้านค้า บทบาทสมหมุน มุนวิทยาศาสตร์
โยผ่านจากการอ่านผ่านสายตาของเด็กให้มากที่สุด จัดระบบของสิ่งของให้เป็นเหมือนธรรมชาติ
การใช้ของร่วมกัน การเก็บของเข้าที่เหมือนเดิม

งานที่อาจารย์สั่ง
จับคุ่ 2 คน

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

29 ม.ค. 2553 สรุปการเรียนวันนี้

รายงานผลกิจกรรม

กลุ่มที่ 6
กิจกรรม
อนุบาล 1/2 นิทาบันทึกเสียง
อนุบาล 2 ให้ฟังเสียงจากเทปบันทึกแล้วลากเส้นตามเสียง
อนุบาล 3 ให้ฟังเสียงและลากเส้นตามเสียง

สรุป เด็กเขินอายเพราะไม่คุ้นเคยกับกิจกรรม
เด็กมีความสนใจเทปบันทึกเสียงมากกว่าการทำกิจกรรมสิ่งที่พบคือเด็กจะทำตามเพื่อน และพูดคำซ่ำๆกับเพื่อน

กลุ่มที่ 2 สนทนายามเช้า

อนุบาล 1/1 เด็กชอบของเล่นอะไรมากที่สุด
อนุบาล 1/2 พูดคุยคุยคนไกลตัว
อนุบาล 2 สิ่งที่ชอบที่สุด
อนุบาล 3 ชีวิตประจำวันของเด็ก

สรุป เด็กจะเขินอายไม่เป็นตัวของตัวเอง พอได้คุยทำความคุ้นเคยเด็กก็จะให้ความร่วมมือในกิจกรรม


กลุ่มที่ 3

เอ๊ะ ๆ ๆ เสียงอะไร
อนุบาล 1/1 การเล่าจากภาพ
อนุบาล 1/2 การใช้เสียงต่างๆ
อนุบาล 2 เสียงประกาศ
อนุบาล 3 อัดเสียงโฆษณา

สรุป เด็กจะสนใจเครื่องบันทึกเทป พอเด็กได้ฟังเสียงเด็กก็จะพูดตามเสียงนั้น

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

วันที่ 22 ม.ค. 2553 วันพฤหัสบดี

วันนี้อาจารย์ ตรวจงานคำถามที่ถามเด็ก

อะไรเอย?

ลักษณะของหัวเรื่องคือ สิ่งที่ใกล้ตัวเด็กที่สุดที่มีอิทธิพลกับเด็กและมองเห็นภาพได้

การวิเคาะร์ลักษณะของหัวเรื่อง

นำมาเรียบเรียงและจัดลำดับ

และสั่งงานใหม่

ทำmindmapper ส่ง ในวันที่ 29 ม.ค. 53

เรื่องอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเด็กอนุบาล

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

วันที่ 15 ม. ค 53 เกมคำถาม

จัดกลุ่ม...ทำกิจกรรม

อธิบายการสังเกตุเด็กพฤติกรรม


เล่านิทาน ฟัง เพลง ใช้ดนตรีประกอบเพื่อใช้สมาธิ

หลักการสำคัญในการเล่านิทานคือ...
1. การเลือกหนังสือ
2.การตั้งคำถาม

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันที่ 18 ธ.ค 2552

สรุป

การใช้ภาษาที่ใช้ในการสอนการถาม
ประในการถาม การประกาศ การโฆษณา
การให้เด็กเล่าถึงประสบการที่เคยทำมาก่อน การจัดมุนของเล่นต่างๆที่ฝึกให้เด็ก
วิธีการในการให้เด็กเล่าประสบการเกี่ยวกับตัวของเด็กอง
โดยให้เราบอกถึงเวลาที่ควรจัดให้กับเด็กว่าเวลาไหนที่เหมาะสมที่สุดในการเล่า


เพลง ขอบคุณ ขอบใจ

เมื่อผู้ใหญ่ใจดีให้ของ
หนูๆควรต้องนึกถึงพระคุณ
น้อมไหว้กล่าวคำขอบพระคุณ
นึกถึงบูญคุณกล่าวคำขอบใจ


งานที่ไดรับมอบหมาย ให้นักศึกษาเล่านิทานให้กับเด็กฟัง ที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตจันทรเกษม
กลุ่มละ 3 คน